Priser
Timesatsen for hvert enkelt oppdrag vil avhenge av sakens natur og hvilken advokat som skal håndtere den. Våre advokater opererer med en timepris fra kr. 1400,- til 2100,-.

Arbeid utført av en av våre advokatfullmektiger faktureres med en timepris på mellom kr. 1200,- og 1950,-.

Alle priser er oppgitt eks. mva

Fri rettshjelp
er et rettshjelpstilbud hvor det offentlige bistår økonomisk for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Tilbudet gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Får du innvilget fri rettshjelp vil staten, helt eller delvis, dekke utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang.

Fri rettshjelp kan pr. i dag innvilges i form av fritt rettsråd (juridisk rådgivning o.l.) eller fri sakførsel (prosess for domstol).

Behovsprøvd bistand gis i følgende tilfeller

- Familiesaker som barnefordeling og samvær, skillsmisse, skifte etter ekteskapsbrudd

- Samboeroppgjør

- Erstatning for personskade

- Saker overfor NAV

- I tillegg kan behovsprøvd bistand gis i andre sakstyper etter særskilt søknad til fylkesmannen

Fri rettshjelp i saker uten behovsprøving. Dette gjelder bl.a

- Barnevernsaker
Generelle vilkår:

Advokaten forplikter seg til å gi råd og ivareta klientens interesser i saken, samvittighetsfullt og påpasselig og plikter å fremme saken så raskt som omstendighetene tilsier. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang. Advokaten forbeholder seg rett til å overlate den konkrete utførelsen av oppdraget helt eller delvis til en ansatt advokat eller advokatfullmektig ved samme advokatkontor.

Advokaten forplikter seg til å fullføre oppdraget med mindre det viser seg at:

- Klienten har gitt feilaktige eller misvisende opplysninger

- Klienten ikke vil følge advokatens råd i saken

- Klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger

- Klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse

- At det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter med oppdraget

- Før advokaten eventuelt frasier seg sitt oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap

Advokatens salær skal stå i rimelig forhold til oppdragets størrelse og vanskelighetsgrad, arbeidets omfang og resultat. Mens arbeidet pågår er advokaten berettiget til å utfakturere akonto etter hvert som arbeidet utføres. Til sikkerhet for betaling er advokaten berettiget til å kreve innbetalt et rimelig forskudd.

Oppdragsbekreftelse gir en mer utførlig beskrivelse av advokatens og klientens plikter i oppdragsforholdet.

Design og web av: Alf Gundersen